Share |

SÄÄNNÖT

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

 Yhdistyksen nimi on Finnairin insinöörit ja ylemmät FINTO ry josta käytetään epävirallista lyhennettä  FINTO ja sen kotipaikka on Helsinki-Vantaa. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ynnä muita ammatilli-sia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 - tukee jäseniään työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edusta-jana;

 - harjoittaa tarkoituksensa mukaista ammatillista ja työmarkkinallista valistus-, tiedotus- , tutki-mus- ja koulutustoimintaa;

 - pyrkii paikalliseen yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien kanssa ja käy yhteistyössä näiden kanssa neuvotteluja työnantajan kanssa jäsentensä palkkaukseen  ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä;

 - on yhteydessä niihin työmarkkinajärjestöihin, joihin sen jäsenet kuuluvat, pitäen ne tietoisena työsuhteisiin liittyvien sopimusten tekemistä tai muuttamista koskevien neuvottelujen yleises-tä kulusta ja antaen etukäteen tietoja sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä näille työmarkkinajärjestöille;

 - pitää yllä yhteyksiä muihin tarpeellisiin tahoihin tarkoituksensa edistämiseksi

 - ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen jäsenet kuuluvat, mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan;

 - suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden työmarkkinajärjestöjen, joihin sen jäsenet kuulu-vat, antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlai-set tehtävät;

 - tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä.

 Yhdistys on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yritysyhdistys.

 Yhdistys voi muodostaa alueellisia tai alakohtaisia rekisteröimättömiä osastoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.    Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää huvi- ja virkistystilaisuuksia, voi ottaa vastaan lahjoi-tuksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

 Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

 3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi AKAVAn tai YTN:n jäsenliittoon järjestäytyneen henkilön, joka on  Finnair Oyj:n tai sen seuraajan, tytär- tai osakkuusyhtiön palveluksessa ja, - joka toimii asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai - on suorittanut ammattikorkeakoulu-, yliopisto- tai korkeakoulututkinnon

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen pu-heenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymäl-lä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 Jos jäsen eroaa 3 § kohdassa tarkoitetun yrityksen palveluksesta, hän voi olla yhdistyksen jäsenenä enintään eroamisvuoden loppuun, jonka jälkeen hallitus erottaa hänet.

 Jos jäsen irtisanotaan 3 § kohdassa tarkoitetun yrityksen palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen jäsenenä hänen asiansa hoitamisen vaatiman ajan. Ellei asiaa pyydetä tutkimaan, erottaa hallitus hänet viimeistään irtisanomisvuoden lopussa.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

 Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin jäsenen tulee antaa yhdistyksel-le tieto siitä, mihin liittoon hän on järjestäytynyt sekä henkilö-, tilasto-, ym. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

 Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle hoitamansa toimen laadussa tapahtuneet muu-tokset sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa.

6 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous ottaen siinä huomioon yhdistyksen muiden järjestöjen jäsenyydestä johtuvat jäsenmaksut.

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla

 Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.

7 § MAKSUVAPAUS

 Taloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden, opiskelun, perhevapaiden tai asevelvolli-suuden takia voi hallitus pyynnöstä antaa jäsenelle jäsenmaksuvapauden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä kolme-viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sii-hen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille henkilökohtaisesti posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai kaikille työpaikoille jaettavalla ilmoitustauluille kiinnitettävällä kirjallisella kutsulla tai yhdistyksen www-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. 

13 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouk-sessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän ko-kouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.