Suomen tulee seurata EU:n jäsenmaiden yhteistä linjaa matkustusohjeistuksissa

08.06.2021

Suomen tulee seurata EU:n jäsenmaiden yhteistä linjaa
matkustusohjeistuksissa


EU:n Green certificate (“vihreä passi”) määrittelee EU:n yhteiset käytännöt matkustamiselle j a
myös Suomen tulee toimia ohjeistuksen mukaan. Rajoitusten oikeasuhtaisuus on huomioitava
covid-19 i lmaantuvuusluvun alentuessa, sillä matkustusrajoituksilla on l aajat vaikutukset
työllisyyteen j a vapaaseen l iikkuvuuteen. Meillä ei ole varaa arvioida rajoitusten tarpeita väärin
kumpaankaan suuntaan.


Matkailualan markkinaosuudet jaetaan matkustusrajoitusten purkautuessa nopeasti. Vaikutus
voi olla pysyvä. Suomen j a suomalaisten yritysten on pysyttävä kilpailussa mukana. Pandemian
takia matkailualan yli 140 000 työpaikasta monet on j o menetetty. Vielä useampi on ollut pitkään lomautettuna.

Matkustamista tulee vapauttaa terveysturvallisuudesta huolehtien samassa tahdissa ja
samoilla periaatteilla muiden EU-maiden kanssa

EU-komissio on antanut Euroopan parlamentille j a neuvostolle ehdotuksen terveysturvallisen
matkustamisen yhteisistä periaatteista. Mallin mukaan vapaata l iikkuvuutta ei tulisi rajoittaa
esim, ellei se ole viimeisimpään tieteellisen tietoon perustuen välttämätöntä. Toista testiä tai
karanteenia ei l ähtökohtaisesti vaadita, mikäli matkailija maahan saapuessaan todistaa, että
hän on sairastanut koronan, saanut rokotukset tai käynyt testissä 72 tuntia ennen maahan
saapumista.

Hallituksen esitysluonnos tartuntatautilakiin ei ole l injassa EU:n yleisen mallin kanssa. Sen
mukaan Suomeen saapuvalta edellytetään toista testiä Suomessa 72-120 tunnin sisällä
saapumisen j älkeen j ättäen huomioimatta täysin myös l ähtömaan tautitilanne. Kaksi testiä
vaaditaan, vaikka matkustaja saapuisi Suomeen maasta, j ossa ei i lmene covid-19:sta.
Matkustuksen elpymistä on tuettava mahdollistavalla l ainsäädännöllä, j oka huomioi
terveysturvallisuuden oikeasuhtaisesti. Suomella ei ole varaa näyttäytyä matkailijoille maana,
jonne tuleminen on hankalaa.

Myös matkailuun liittyvien suositusten on oltava linjassa kansallisen lainsäädännön ja
EU:n yleisen linjan kanssa

Epätietoisuus maahantulokäytännöistä rajoittaa tehokkaasti matkailua. Ulkomailta Suomeen
saapuvien on vaikea erottaa suositusten j a pakottavan l ainsäädännön eroa. Ulkoministeriön j a
THL:n suositusten on oltava l injassa yleisten EU:n periaatteiden j a kansallisen l ainsäädännön
kanssa.

Matkustamista voidaan mahdollistaa maksuttomalla testaamisella.

Matkalle l ähtevillä tulisi olla mahdolllisuus testaukseen oireettomana i lman veloitusta j a todistus
testituloksesta tulisi taata ennalta määritellyssä ajassa, j otta matkalle l ähtijä tietää saavansa
EU:n periaatteen edellyttämän todistuksen ennen matkan alkamista.

Matkailualalla ei ole aikaa odottaa, koska elinkeinotoiminnan ja työpaikkojen edellytykset
luodaan nyt.

Euroopan matkailun kesäkausi on heinä-syyskuussa. Jo nyt pääosa Schengen maista on
luopunut pakollisista tai omaehtoisista karanteeneista vähäisen riskin l ähtömaiden osalta.
Tautililanteen paranemisen huomioinnin tulisi olla l ähtökohta myös Suomen tartuntatautilaissa,
joka on voimassa 2022 kesään saakka.

Liikennealan työntekijöinä olemme sitoutuneet jatkossakin tekemään osamme matkailun
terveysturvallisuuden varmistamisessa.

Pandemian vaikutukset eivät rajoitu pelkästää i tse tautiin, j olta kansaa rajoituksilla suojellaan.
Yli vuoden kestäneet l iikkumiseen j a yritystoimintaan kohdistuneet rajoitukset ovat aiheuttaneet oman inhimillisen kriisinsä, joka vaikuttaa hyvin monen suomalaisen perheen toimeentuloon, henkiseen terveyteen ja yleiseen jaksamiseen. Taistelu tautia vastaan on monille
tasapainottelua erilaisten haittavaikutusten välillä.


Suomi ei saa j äädä muita Euroopan maita tiukempien rajoitusten j ohdosta pois Euroopan
matkailualan elpymistahdista.

Ammattiliitto Pro ry.
Auto- j a Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.
Avoin Tekniikan ammattiosasto ATA ry.
FAPA ry.
Finnairin Insinöörit j a Ylemmät FINTO ry.
Ilmailualan unioni IAU ry.
Lentoalan Toimihenkilöt PRO ry.
Luotsiliitto ry.
Matkatoimistoalan työntekijöiden yhdistys Maili ry.
Meriliikenneohjaajat ry.
Posti- j a kuljetusalan unioni PAU ry.
Rautatiealan unioni RAU ry.
Siviililentoliikenteen työntekijät ry.
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry.
Suomen Lentoemäntä- j a Stuerttiyhdistys SLSY ry.
Suomen Lentäjäliitto ry.
Suomen Liikennelentäjäliitto ry.
Suomen Merimies-Unioni SMU ry.
Suomen siviililentoliikennevirkailijoiden l iitto ry.
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

13.05.2022Tutustumisen arvoinen tutkimus / Research worth exploring
13.05.2022Tervetuloa FINTO:n kevätkokoukseen 24.5.! / Welcome to FINTO annual meeting on 24 May!
22.04.2022TEAMSlive (ti 26.4 12:00->): FINTO:n & YTN:n ajankohtaiset ja apua Ukrainan lapsille
08.06.2021Suomen tulee seurata EU:n jäsenmaiden yhteistä linjaa matkustusohjeistuksissa
19.03.2021YTN Kasvaja-palkinnon voittaja (YTN Summit)
02.12.2020FINTO ry:n sääntömääräinen syyskokous / FINTO association statutory autumn meeting
18.09.2020Infotilaisuuden kaikille ylemmille toimihenkilöille YTN -liittojen palveluista
04.09.2020Kuormitusvaaka / " WorkLoad balance "
27.05.2020Mikä YTN, mikä PATA?
15.05.2020FINTO Yammerissa mielipidekysely / Opinion poll in FINTO Yammer

Siirry arkistoon »